بیشتر از یک ماه

نگاهت چه رنج عظیمی ‌است، وقتی به یادم می‌آورد که، چه چیزهای فراوانی را هنوز، به تو نگفته‌ام! #آنتوان_دوسنت_اگزوپری

جدیدترین نظرات