بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . اين جا خوزستان است.... اهواز .... پل سفيد .... اين حق خوزستان نيست .... اين حق استان نخل هاى بى سر و سوخته نيست.. اين حق استان هشت سال زجر و درد و خون و شهيد ديده نيست.. اين حق استانى نيست كه هنوز در گوشه و كنارش به راحتى ميتوانى تركش و خرابه پيدا كنى.. اين حق برادران و خواهران من نيست.. كودكانشان چه ميكشند...پدران و مادرانشان چه ... به كجا ميرويم ... تا كجا... فكرى كنيد ، كارى كنيم ، به كارونت سوگند نميدانم با كه و چگونه بگويم تا شايد فرجى شود.. خدايا گلويم را خاك گرفت با ديدن اين تصوير... خدايا... مددى. هموطن شرمنده ام ، . ياحق

جدیدترین نظرات