بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . گرگى به گله خیره مانده بود ، گرگى ديگر از او پرسيد : مگر ما گرگ ها هم فکر می کنيم؟ . گفت: . عاشق بره ای شده ام نمیدانم آبروی ذاتم را ببرم یا شکارچی عشقم باشم . . تَنتون سلامت ، عزت برقرار ، دلتون شاد، . ياحق.🌹

جدیدترین نظرات