بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . كرمانشاه ...، جگر گوشه ايرانم ، طاقت بيار ، اين بار هم طاقت بيار ، تو داغ ها كم نديده اى، تو زخم ها كم نخورده اى، تو خون و جان كم نداده اى، تو خاك ها نفس كشيده اى ، طاقت بيار ... اين بار هم طاقت بيار ، مويه نكن نازنين خواهرم ، بغض ات را در گلو نگه دار عشقم، برادرم ، كرد يعنى مرد ، مرد يعنى درد ، و من ، امروز با تو همدردم ، طاقت بيار ... اميد را زنده نگه دار ، چون اين بار ، خاكت را زيباتر بايد بسازيمش ، چون اين بار ، قرص تر ، امن تر و با مهر ... و با مهربانى بيشتر بايد بسازيمش ... . طاقت بيار ... اين بار هم ... دستم به دست توست. . بوسه ميزنم بر دست تك تك خوبانى كه شبانه روز براى آرامش هموطنان عزيزمون در كرمانشاه در تلاشند، خداوند بلا رو از خودشون و عزيزانشون دور نگه دارد. . تنتون سلامت ، خداقوت ، در راهتون ثابت قدم، . سيدجوادرضويان. . ياحق.

جدیدترین نظرات