بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . در چشمهايشان خيره شوى، راز تلخى را مى بينى، مدتهاست، بار غم را بسته اند...، حسرت بازى هاى كودكى، در دلهاى كوچك شان، داغ مانده است...، روياهاى شيرين، در جور روزگار، خاموش و خالى مانده اند...، بست نشين پياده روها هستند ، يا . سر چهارراه ها دخيل بسته اند ... واژه تلخ اوقات فراغت، شوخى تلخى بيش نيست و ........ . شعر : عبدا... خسروى . روز جهانى كودك گرامى . . ياحق.

جدیدترین نظرات