بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . سلام عزيزان، اگر من رو سياه قابل باشم نايب الزياره شما همراهان بودم. . مگذار مرا در اين هياهو آقا تنها و غريب و سر به زانو آقا اي كاش ضمانت دلم را بكني تكرار قشنگ بچه آهو آقا . تنتون سلامت، حاجاتتون براورده، التماس دعا . يا حق

جدیدترین نظرات