بیشتر از یک ماه

به نام حضرت حق ؛ . گاندى فقيد چه زيبا گفت : . من می توانم بد ، خوب ، خائن ، وفادار ، فرشته خو یا شیطان صفت باشم من می توانم تو را دوست داشته باشم یا از تو متنفر باشم من می توانم سکوت کنم ، نادان یا دانا باشم چرا که من یک انسانم و این صفات نیز انسانی ست و تو هم به یاد داشته باش ، من نباید چیزی باشم که تو می خواهی من خود را از خودم ساخته ام تو را دیگری باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش منی که من از خود ساخته ام ، آمال من است لیاقت انسانها کیفیت زندگی را تعیین می کند نه آرزوهایشان و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو می خواهی و تو هم می توانی انتخاب کنی که مرا می خواهی یا نه ولی نمی توانی انتخاب کنی که از من چه می خواهی می توانی دوستم داشته باشی ، همین گونه که هستم و من هم می توانی از من متنفر باشی ، بی هیچ دلیلی و من هم چرا که ما هر دو انسانیم این جهان مملو از انسانهاست. پس این جهان می تواند هر لحظه مالک احساسی جدید باشد تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم قضاوت وحکم بر عهدۀ نیروی ماورایی خداوندگار است من قابل ستایشم و تو هم یادت باشد اگر چشمانت به این نوشته افتاد به خاطر بیاوری که آنهایی که هر روز می بینی و مراوده میکنی همه انسان هستند و دارای خصوصیات یک انسان ، با نقابی متفاوت اما همگی ممكن الخطا نامت را انسانی با هوش بگذار اگر انسان ها را از پشت نقاب های متفاوتشان شناختی و یادت باشد!... موفق باشید! . تنتون سلامت، عزتتون برقرار. . ياحق.

جدیدترین نظرات