بیشتر از یک ماه

هميشه سكوت نشانه ى تاييد حرف طرف مقابل نيست،گاهى نشانه ى قطع اميد از سطح شعور اوست...

جدیدترین نظرات