بیشتر از یک ماه

سرپرستى كه با وجود غم از دست دادن پدر، تيمو تنها نذاشت تا به مشكل برنخوريم و كاروانى كه حتى لباس به ايشون نداد تا بتونه تو مراسم افتتاحيه شركت كنه.اينجا على رغم وجود مدالهاى رنگارنگ،جاى مدال انسانيت خاليست.بدون تو حتى افتتاحيه ى المپيك هم براى ما معنا ندارد.

جدیدترین نظرات