بیشتر از یک ماه

كسى كه ميخواهد بماند بايد مبارزه كند و كسى كه دست از مبارزه بردارد،آن هم در جهانى كه هستى انسان به مبارزه بستگى دارد،استحقاق ماندن ندارد

جدیدترین نظرات