بیشتر از یک ماه

The weak can never forgive.forgiveness is the attribute the strong ً. # انسان ضعیف هرگز نمی تواند ببخشد! ، بخشیدن خصلت انسانهای قوی است 👤گاندی

جدیدترین نظرات