بیشتر از یک ماه

ای دنیا چه می شد اگر تمام توانت را می گذاشتی تا در هر عصر یک علی به دنیا هدیه می کردی ؟! جرج جرداق شهادت علی (ع)کسی که جایش همیشه در دنیا خالیست بر تمام مردم آزاده ی جهان تسلیت باد.باشد که علی وار زندگی کنیم. #امامعلی#علی#شهادت#شبقدر

جدیدترین نظرات