بیشتر از یک ماه

. . . به کسی که دوستش داری بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بده . . دالايی لاما . 📸@rosephotoart

جدیدترین نظرات