بیشتر از یک ماه

... کیستی که من اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ می‌کنم؟! کیستی که من جز او نمی‌بینم و نمی‌یابم؟! ... شاملو

جدیدترین نظرات