بیشتر از یک ماه

. تو را دوست دارم در زمانه‌ای که عشق را نمی‌شناسند... . نزار قبانی 📸❤

جدیدترین نظرات