بیشتر از یک ماه

. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید... . حافظ

جدیدترین نظرات