بیشتر از یک ماه

. کنون که آمدیم تا به اوج ها مرا بشوی با شراب موج ها مرا بپیچ در حریر بوسه ات مرا بخواه در شبان دیرپا مرا دگر رها مکن مرا از این ستاره ها جدا مکن... . فروغ فرخزاد 📸@mehdi_abouhamzehhh

جدیدترین نظرات