بیشتر از یک ماه

. همراهت می آيم تا آخر راه! و هيچ نمی پرسم هرگز! با تو اول کجاست ؛ با تو آخر کجاست... . عباس معروفی ‎

جدیدترین نظرات