بیشتر از یک ماه

. روزای سخت زود میگذرن... اگر عشق باشه! عشق که باشه هیچی نشد و نمیشه نداره... من به معجزه ی عشق ایمان دارم!

جدیدترین نظرات