بیشتر از یک ماه

. . نهاد دست به پیشانی ام که تب داری گرفت نبض مرا، باز هم که بیماری! نگاه کرد به حالم، نگاه کرد به مِی به گریه گفتمش، آری طبیب من ! آری... . قادر طهماسبی . 📷@studio.v.art

جدیدترین نظرات