بیشتر از یک ماه

. . می خواهم با کسی بروم که “من دوستش می دارم” نمی خواهم هزینه ی این همراه شدن را حساب و کتاب کنم یا اینکه به خوبی و بدی اش فکر کنم حتی نمی خواهم بدانم دوستم دارد یا نه فقط می خواهم با آن کسی بروم که دوستش دارم... . . برتولت برشت . پ.ن: بله خودخواهم!😂 . ترجمه: بهنود فرازمند 📷@mehraien

جدیدترین نظرات