بیشتر از یک ماه

❤ . خوشا به حالی که خود مجالی به می پرستی ندهد....

جدیدترین نظرات