بیشتر از یک ماه

. . اندر طلب دوست همی بشتابم عمرم به کران رسید و من در خوابم گیرم که وصال دوست در خواهم یافت این عمر گذشته را کجا دریابم . . مولانا

جدیدترین نظرات