بیشتر از یک ماه

. . یک بغل شعر سرودم نَبَرد از یادم ، لیکن از بخت بدم شعر و غزل دوست نداشت...! . . زهرا مصلح . . 📷@mehraien . پ.ن: بی ادیت، چون نه من نه آقای یزدانی حال ادیت نداشتیم 😂😊❤

جدیدترین نظرات