.
.
کاش بیای، فراریم بدی ببریم به آینده... به روزای بعد تر... شاید ۴۰ روز دیگه شاید بیشتر... کاش بیای دستمو بگیری بدوییم بدوییم از بین این همه شد و نشد و میشه و نمیشه و هست و نیستا... تموم که شد، وایستیم به هم نگاه کنیم بخندیم بهم بگی اونجا چیکار میکردی؟ نگفتی نگران میشم؟ بگم یهو شد... اومده بودم دنبال تو فکر کردم گمت کردم... خیلی ترسیده بودم... بگی من که اینجا بودم همیشه همه اش... پیشت! کجا دنبالم میگشتی؟! اونجا؟ تو اون شلوغی؟! بگم گیج بودم، سرم گرم شد سرم شلوغ شد گمت کردم... بگم دستامو بگیر نَرَم! بگم نذار برم... تا ابد اینجا بمونم بین دستات، پیش امنیتت... کاش دستامو بگیری، کاش نذاری برم نذاری برگردم دیگه...
.
@studio.v.art 🌿مرسی وحید
بیشتر از یک ماه

. . کاش بیای، فراریم بدی ببریم به آینده... به روزای بعد تر... شاید ۴۰ روز دیگه شاید بیشتر... کاش بیای دستمو بگیری بدوییم بدوییم از بین این همه شد و نشد و میشه و نمیشه و هست و نیستا... تموم که شد، وایستیم به هم نگاه کنیم بخندیم بهم بگی اونجا چیکار میکردی؟ نگفتی نگران میشم؟ بگم یهو شد... اومده بودم دنبال تو فکر کردم گمت کردم... خیلی ترسیده بودم... بگی من که اینجا بودم همیشه همه اش... پیشت! کجا دنبالم میگشتی؟! اونجا؟ تو اون شلوغی؟! بگم گیج بودم، سرم گرم شد سرم شلوغ شد گمت کردم... بگم دستامو بگیر نَرَم! بگم نذار برم... تا ابد اینجا بمونم بین دستات، پیش امنیتت... کاش دستامو بگیری، کاش نذاری برم نذاری برگردم دیگه... . @studio.v.art 🌿مرسی وحید

جدیدترین نظرات