بیشتر از یک ماه

. . دل داده ام برباد ،بر هر چه باداباد مجنون تَر از لیلی، شیرین تَر از فرهاد . . قیصر امین پور . 📷@mehraien

جدیدترین نظرات