بیشتر از یک ماه

. . وقتى گفتم دوستت مى دارم مى دانستم كه الفبايى تازه را اختراع مى كنم به شهرى كه در آن هيچ كس خواندن نمى داند شعر مى خوانم در سالنى متروک و شرابم را در جام كسانى مى ريزم كه توانايى نوشيدن ندارند... . نزار قبانى . . .📸 @drawarose ❤

جدیدترین نظرات