بیشتر از یک ماه

. . خوب ِ خوب ِ نازنین ِ من! نام ِ تو مرا همیشه مست می کند؛ بهتر از شراب... بهتر از تمام ِ شعرهای ناب! . . فریدون مشیری . . 📷@vahidfaraji

جدیدترین نظرات