به سودای تو مشغولم ز غوغای جهان فارغ...
.
تنِ درست
@parinazeahmadi
@amirmohamadesl
بیشتر از یک ماه

به سودای تو مشغولم ز غوغای جهان فارغ... . تنِ درست @parinazeahmadi @amirmohamadesl

جدیدترین نظرات