از طرف مادر علی اجازه گرفتم که از همه شما که حمایت مالی و معنویتون رو از علی دریغ نکردید تشکر کنم......تمام این پولها رو شما دادید.....و ازتون ممنونم.....علی جان آسمانی شدنت مبارک
بیشتر از یک ماه

از طرف مادر علی اجازه گرفتم که از همه شما که حمایت مالی و معنویتون رو از علی دریغ نکردید تشکر کنم......تمام این پولها رو شما دادید.....و ازتون ممنونم.....علی جان آسمانی شدنت مبارک

جدیدترین نظرات