بیشتر از یک ماه

روز جهانی تئاتر برسخت کوش ترین انسانهای دنیا یعنی هنرمندان مبارک باد😚 تئاتر یک ضرورت است. یک ضرورت اجتماعی. همواره بوده و خواهد بود. نمی‌توان منکرش شد. ضرورتی که همگان بر تاثیر شگرفش بر اجتماع در ادوار مختلف اذعان دارند. روز جهانی تئاتر مبارک باد

جدیدترین نظرات