بیشتر از یک ماه

گند زدن به زندگی رو بیاموزیم به هربی سروپایی اعتمادکن از حقت بگذر که بقیه رو خوشحال کنی همه رو از خودت راضی نگه دار وهرکسی که دلت رو شکست بگو فدای سرت @campain_ketabkhani_behnooshia

جدیدترین نظرات