شب جمعه آخرسال برای تمام رفتگان دعا میکنیم.....مخصوصا شهدایی مثل آقای محسن حججی....احمد ایراندوست نوشته بود که فرزند اوست که دنبال پدرش میگردد....دل کندن از عزیز و جگرگوشه خیلی سخت است....چه روحی باید داشته باشی که همه خوشگلیای زندگی رو بذاری و بری....
بیشتر از یک ماه

شب جمعه آخرسال برای تمام رفتگان دعا میکنیم.....مخصوصا شهدایی مثل آقای محسن حججی....احمد ایراندوست نوشته بود که فرزند اوست که دنبال پدرش میگردد....دل کندن از عزیز و جگرگوشه خیلی سخت است....چه روحی باید داشته باشی که همه خوشگلیای زندگی رو بذاری و بری....

جدیدترین نظرات