من هیچوقت نفهمیدم معروف شدن چه عشق بخصوصی داره...چون هدفم در زندگی جهانگردی یا مهمانداری هواپیما بود.....هرگز نمیخواستم معروف بشم....ولی واقعا در ایران از یه سطحی نه باید معروف بشی...نه پولدار و نه موفق...به هزار دلیل...ولی واقعا درک اینکه به هر وسیله ای بخوای سری تو سرا در بیاری رو نمیفهمم.....البته هیچ ایراد خاصی نیست....معتقدم تا وقتی که آزاری به کسی نرسوندی آزادی کاری که دوس داریو انجام بدی.......
بیشتر از یک ماه

من هیچوقت نفهمیدم معروف شدن چه عشق بخصوصی داره...چون هدفم در زندگی جهانگردی یا مهمانداری هواپیما بود.....هرگز نمیخواستم معروف بشم....ولی واقعا در ایران از یه سطحی نه باید معروف بشی...نه پولدار و نه موفق...به هزار دلیل...ولی واقعا درک اینکه به هر وسیله ای بخوای سری تو سرا در بیاری رو نمیفهمم.....البته هیچ ایراد خاصی نیست....معتقدم تا وقتی که آزاری به کسی نرسوندی آزادی کاری که دوس داریو انجام بدی.......

جدیدترین نظرات