بیشتر از یک ماه

شایان عزیز دل...خواستم بخاطر نابغه بودنت ازت تشکر کنم.....بخاطر خیر رسوندنت به همه....و بخاطر زحمتی که برای بازگردوندن پیج هک شده چند نفر از دوستانم کشیدی و همچنین بخاطر زحمت درخواست به اینستا برای اکانت رسمی شدن من و همکارام....ازت‌متشکرم همیشه برقرار باشی عزیز دل با شخصیت @shayaxn

جدیدترین نظرات