اینجا سرپل ذهاب....خواهش میکنم شب عید جای عیدی های گرون و بی دلیل به زلزله زده ها کمک کنیم....مظلومن که صداشون هنوز به هیچ جا نرسیده...البته قدردان مردم هستن...ولی هنوز خیلی مونده که به سطح زندگی حتی درجه هشت برسن...هیچی نیست...نه پول..نه مواد غذایی..و یک دستشویی برای چهل نفر.
بیشتر از یک ماه

اینجا سرپل ذهاب....خواهش میکنم شب عید جای عیدی های گرون و بی دلیل به زلزله زده ها کمک کنیم....مظلومن که صداشون هنوز به هیچ جا نرسیده...البته قدردان مردم هستن...ولی هنوز خیلی مونده که به سطح زندگی حتی درجه هشت برسن...هیچی نیست...نه پول..نه مواد غذایی..و یک دستشویی برای چهل نفر.

جدیدترین نظرات