سر پل ذهاب و آثار زلزله....و یه عالمه خبر خوب که منتظرم عید بشه بهتون بگم.....زندگی جریان دارد... بوی عید اینجا بیشتر از تهران است‌...شاید یک غم‌مشترک آدمها رو بهم نزدیکتر و دلها رو نرمتر میکند....درکل انگار نه انگار که اینهمه کمک جمع شده....شرایط زندگی بسیار بسیار دشوار....و من نمیفهمم صبوری این انسانها چقدره..به کمک تک تک شما نیاز دارن....از وسایل خونه و مواد غذایی و بهداشتی تا کانکس و پول و همه چی...یک شهر ویران شده....اتفاق کمی نیست...عید امسال همه باهم بار دیگر کمک به هموطنان زلزله زده
بیشتر از یک ماه

سر پل ذهاب و آثار زلزله....و یه عالمه خبر خوب که منتظرم عید بشه بهتون بگم.....زندگی جریان دارد... بوی عید اینجا بیشتر از تهران است‌...شاید یک غم‌مشترک آدمها رو بهم نزدیکتر و دلها رو نرمتر میکند....درکل انگار نه انگار که اینهمه کمک جمع شده....شرایط زندگی بسیار بسیار دشوار....و من نمیفهمم صبوری این انسانها چقدره..به کمک تک تک شما نیاز دارن....از وسایل خونه و مواد غذایی و بهداشتی تا کانکس و پول و همه چی...یک شهر ویران شده....اتفاق کمی نیست...عید امسال همه باهم بار دیگر کمک به هموطنان زلزله زده

جدیدترین نظرات