بیشتر از یک ماه

هنگامی که از درون زلال باشی خداوند به تو نوری میبخشد آنچنان که ندانی ونیازهایت از جایی برآورده میشود که ندانی چه شد واین یعنی پاک نیتی پاک نیت..کسی است که برای همه انسانها بدون استثناخیر بخواهد چون میداند سعادت دیگران از خوشبختی اونمیکاهد چون خدا رو با بند بند وجود درک کرده است میداند....که او.....تنها او.....حواسش به همه چیز هست... و تنهاییهای تورا میبیند شکستنهایت را....دردهایت را.... به راستی که سهم هرکس رو خود خدا فقط مشخص میکند پس فقط از او بخواهیم

جدیدترین نظرات