نام دیگر خدا...مادر است...مادرجان روزت مبارک...و تبریک به تمام مادران سرپرست خانواده.....مادرانی که به رحمت خدا رفتن....و تمام خدایان روی زمین یعنی مادران عاشق......روز مادر رو در فروشگاه خودم و برند طلا جواهر روجا گالری جشن گرفتیم و مادرم برایم دعای خیر کرد که هیچی تو دنیا از این دعا ارزشمندترنیست...خدا سایه ات رو از سرم کم نکنه سادات خانوم.....مادر مظلومم❤❤❤❤
@rojagallerygold 
@rojagallerygold 
@rojagallerygold
بیشتر از یک ماه

نام دیگر خدا...مادر است...مادرجان روزت مبارک...و تبریک به تمام مادران سرپرست خانواده.....مادرانی که به رحمت خدا رفتن....و تمام خدایان روی زمین یعنی مادران عاشق......روز مادر رو در فروشگاه خودم و برند طلا جواهر روجا گالری جشن گرفتیم و مادرم برایم دعای خیر کرد که هیچی تو دنیا از این دعا ارزشمندترنیست...خدا سایه ات رو از سرم کم نکنه سادات خانوم.....مادر مظلومم❤❤❤❤ @rojagallerygold @rojagallerygold @rojagallerygold

جدیدترین نظرات