من یه فیلم بین حرفه ای هستم...روش ادعا دارم...چون شبی یه فیلم رودر تمام زندگیم دیدم...چون من علاقه ای جز فیلم ندارم...راجع به فیلم ادعا دارم...هرسوالی راجع به هر فیلمی.....منتهی من بلد نیستم عینک بزنم...اخمو باشم....اظهارنظرهای پوشالی الکی برای بزرگ نمایی کنم....من بلد نیستم فقط اسم فیلمها و کتابها رو حفظ کرده باشم..بلد نیستم کتاب بدم دست کسی بگم ترجمه کن...بعد بگم ترجمه خودمه...با اینکه ترجمه فرانسه خوندم.....و باقی مسائل انسانی رو فراموش کنم و بچسبم به خرده معلوماتی که بالاخره هرکسی دارد...من بلد نیستم بدذات پدرسوخته پیچیده باشم......من واقعا آدم ساده ای هستم و حالم از هر چی روشنفکر نماس بهم میخوره.....وقتی  فیلمها و بازیگران روز جهان رو میبینم....اینو دوستای نزدیکم میدونن و از اطلاعات سینمایی من حیرت میکنن.....میگم واقعا ما کجاییم؟با این فهم اندک و اینهمه ادعا....بازیگران  و کارگردانای فیلمهای اجتماعی‌ما....جوری با بازیگران دیگر برخورد میکنند که انگار قرار نیس اونا بمیرن....انگار یه سکته ناقابل صورتشون رو کج نمیکنه....انگار یه لحظه کل زندگیش رو جا بجا نمیکنه.....بله در سینمای ما..اون بی سوادای به ظاهر سواد دار...جواب تبریک تولد و جواب احوالپرسی صادقانه بازیگران کمدی رو نمیدن...یکی نی بگه اخه حباب الکی...تو اصلا مگه بلدی کمدی بازی کنی؟؟؟تو آخه مگه اصلا بلدی محبوب دل مردم باشی.....تو مگه بلدی عین آدم صادق باشی ؟تو اخه مگه ننه نزاییدتت؟؟؟خلاصه فیلم ببینید که انقدر باد نکنید....باد خطرناکه....پشتش مسائل بوداریه....اهالی متفکر سینمای غیر محبوب و غریب و کوچیک ایران....بیا پایین بی سواد....خبری نیس تو اینهمه اطوار
بیشتر از یک ماه

من یه فیلم بین حرفه ای هستم...روش ادعا دارم...چون شبی یه فیلم رودر تمام زندگیم دیدم...چون من علاقه ای جز فیلم ندارم...راجع به فیلم ادعا دارم...هرسوالی راجع به هر فیلمی.....منتهی من بلد نیستم عینک بزنم...اخمو باشم....اظهارنظرهای پوشالی الکی برای بزرگ نمایی کنم....من بلد نیستم فقط اسم فیلمها و کتابها رو حفظ کرده باشم..بلد نیستم کتاب بدم دست کسی بگم ترجمه کن...بعد بگم ترجمه خودمه...با اینکه ترجمه فرانسه خوندم.....و باقی مسائل انسانی رو فراموش کنم و بچسبم به خرده معلوماتی که بالاخره هرکسی دارد...من بلد نیستم بدذات پدرسوخته پیچیده باشم......من واقعا آدم ساده ای هستم و حالم از هر چی روشنفکر نماس بهم میخوره.....وقتی فیلمها و بازیگران روز جهان رو میبینم....اینو دوستای نزدیکم میدونن و از اطلاعات سینمایی من حیرت میکنن.....میگم واقعا ما کجاییم؟با این فهم اندک و اینهمه ادعا....بازیگران و کارگردانای فیلمهای اجتماعی‌ما....جوری با بازیگران دیگر برخورد میکنند که انگار قرار نیس اونا بمیرن....انگار یه سکته ناقابل صورتشون رو کج نمیکنه....انگار یه لحظه کل زندگیش رو جا بجا نمیکنه.....بله در سینمای ما..اون بی سوادای به ظاهر سواد دار...جواب تبریک تولد و جواب احوالپرسی صادقانه بازیگران کمدی رو نمیدن...یکی نی بگه اخه حباب الکی...تو اصلا مگه بلدی کمدی بازی کنی؟؟؟تو آخه مگه اصلا بلدی محبوب دل مردم باشی.....تو مگه بلدی عین آدم صادق باشی ؟تو اخه مگه ننه نزاییدتت؟؟؟خلاصه فیلم ببینید که انقدر باد نکنید....باد خطرناکه....پشتش مسائل بوداریه....اهالی متفکر سینمای غیر محبوب و غریب و کوچیک ایران....بیا پایین بی سواد....خبری نیس تو اینهمه اطوار

جدیدترین نظرات