بیشتر از یک ماه

شش سال متمادی صفحه اخر روزنامه شرق یا کتاب معرفی میکردم یا نمایش و یا داستانک داشتم ، مدتی نشد و ننوشتم اما از دیروز به شرق محبوبم برگشتم صفحه اخر ،با ستون جدیدی بنام ”دختران انتظار”http://www.sharghdaily.ir/News/164115/آرزوهای-فراموش%E2%80%8Cشده-ستون جدید من در روزنامه شرق قبل از سال نو یکشنبه پنجشنبه و از سال جدید چهارشنبه هاست،این ستون درباره ارزوهای دختران این سرزمینه،ارزوهای محال یا ممکن...

جدیدترین نظرات