بیشتر از یک ماه

جهنم جهل انسان است و‌ بهشت فهم انسان فریبِ‌وعده دهندگان بهشت‌نا مرئی را مخورید،که بهشتی جز خردو اندیشه ایی که در ما نهان شده است‌وجود ندارد

جدیدترین نظرات