بیشتر از یک ماه

. در نهایت همه‌چیز بستگی به ذهن خودمان دارد؛ هر تفکری که ما به آن قدرت می‌دهیم، همان تفکر بر روی ما قدرت خواهد داشت... Photo: @m.soh92

جدیدترین نظرات