بیشتر از یک ماه

. ما فکر می‌کنیم آدم‌های ساکت شنونده‌های خوبی هستن؛ اما من خفه‌خون می‌گیرم، تا آدم‌ها تنهام بذارن! Photo by: @m.soh92

جدیدترین نظرات