بیشتر از یک ماه

. همیشه با تازه کارها مودب باشید شاید زمانی رسید که شما زیر دست آنها کار کنید ... 🖊بیل گیتس

جدیدترین نظرات