بیشتر از یک ماه

. خاموش بودن نصف حکمت است تعقیب نکردن نصف ارامش است مداخله نکردن در کار دیگران نصف ادب است

جدیدترین نظرات