بیشتر از یک ماه

. انسانهای اطرافتان یا به شما انرژی خواهند داد یا انرژیتان را خالی خواهند کرد پس بادقت انتخابشان کنید ..

جدیدترین نظرات