بیشتر از یک ماه

آنچه هستى باش،آنچه نيستى نگو اى كاش

جدیدترین نظرات