بیشتر از یک ماه

. نياز نيست انسان بزرگی باشيم، انسان بودن خود نهايت بزرگی است، مي توان ساده بود، ولي انسان بود، به همين سادگي!!! 🍁

جدیدترین نظرات