بیشتر از یک ماه

. خیلـــے بد است وقتـــے کســے کارش با شما تمام می شود رفتارش تغییر می کند...! 🖊میشل فوکو

جدیدترین نظرات